Rotax Denetim

Konu No 2020 Vergi Sirküler KonularıTarihPdf Dokümanları
2020/ 129Borç ve alacak senetleri reeskont oranında değişiklik yapilmasi24.12.2020
2020 / 134Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar ve Tebliğin Yayımlanması24.12.2020
2020 / 133Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması24.12.2020
2020 / 132Bazı Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması24.12.2020
2020 / 131Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Uzatılması24.12.2020
2020 / 130Kısa Çalışma Uygulamasında Süreler Uzatılması24.12.2020
2020 / 1282019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması24.12.2020
2020 / 127Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması5.12.2020
2020 / 1262020/Aralık Dönemi Vergi Takvimi2.12.2020
2020 / 1252020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının % 9,11 Olarak İlan Edilmesi2.12.2020
2020 / 124Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ’in (Sıra No:1)Resmi Gazetede Yayımlanması2.12.2020
2020 / 123Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlanması27.11.2020
2020 / 1222019 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarlarının En Geç Kasım 2020 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerektiği20.11.2020
2020 / 1217256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girmesi19.11.2020
2020 / 1202020/Kasım Vergilendirme Dönemine İlişkin Vergi Takvimi27.10.2020
2020 / 119Kısa Çalışma Ödeneği, Sözleşme Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süresinin 2 Ay Daha Uzatılması27.10.2020
2020 / 1182020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanması23.10.2020
2020 / 117Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Kararın Yayımlanması23.10.2020
2020 / 116Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru15.10.2020
2020 / 115Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı15.10.2020
2020 / 114İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması9.10.2020
2020 / 113Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkin Edilmesine İlişkin 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Yayımlanması9.10.2020
2020 / 112Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması9.10.2020
2020 / 111Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kullanıma Açılması9.10.2020
2020 / 110İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması9.10.2020
2020 / 109Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlanması9.10.2020
2020 / 108Mevduat Faizleri Ve Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranlarının Değiştirilmesi30.9.2020
2020 / 107Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranının Binde 2'ye Düşürülmesi30.9.2020
2020 / 106İnteraktif Vergi Dairesi Broşürünün Yayımlanması25.9.2020
2020 / 105Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürünün Yayımlanması25.9.2020
2020 / 104Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlamanın 3 Ay Uzatılması Hakkında21.9.2020
2020 / 103Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Yayımlanması Hakkında14.9.2020
2020 / 102Fesih Yasağı Ve Ücretsiz Izin Uygulaması Süresinin 2 Ay Daha Uzatılması Hakkında4.9.2020
2020 / 1012020 Yılı Eylül Ayına İlişkin Vergi Takvimi Hakkında2.9.2020
2020 / 100Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması Hakkında31.8.2020
2020 / 99KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında30.8.2020
2020 / 98ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında30.8.2020
2020 / 97Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayınlanması Hakkında27.8.2020
2020 / 96Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu Hakkında10.8.2020
2020 / 95Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Hakkında10.8.2020
2020 / 94Bazı KDV ile Stopaj Oranlarının Düşürülmesi ve İstihdam Düzenlemelerinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında4.8.2020
2020 / 932020/Ağustos Dönemi Vergi Takvimi Hakkında4.8.2020
2020 / 92Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (Sıra No: 519) Resmi Gazete'de Yayımlanması30.7.2020
2020 / 917252 Sayılı Kanun'da İstihdama İlişkin Düzenlemeler Hakkında28.7.2020
2020 / 90Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin Duyuru Hakkında28.7.2020
2020 / 89E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmesi Hakkında24.7.2020
2020 / 88Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında24.7.2020
2020 / 87Kapasite Raporu Geçerlilik Sürelerinin 1 Ağustos 2020 Tarihine Uzatılması Hakkında24.7.2020
2020 / 86Kişisel Koruyucu Donanım İhracat Oranlarının Revize Edilmesi Hakkında15.7.2020
2020 / 852020 Yılı 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının % 2,10 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında13.7.2020
2020 / 84Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında3.7.2020
2020 / 83Mali Tatil Hakkında2.7.2020
2020 / 82Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında2.7.2020
2020 / 812020/Temmuz Dönemi Vergi Takvimi Hakkında1.7.2020
2020 / 80Meltblown (Make Yapımında Kullanılan) Mensucat İthalatında İlave Gümrük Vergisi’nin Sıfırlanması Hakkında1.7.2020
2020 / 79Kısa Çalışma Ödeneğinin Ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresinin Uzatılması Hakkında1.7.2020
2020 / 78Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) ile İlgili Düzenlemenin Uygulama Süresi Hakkında30.6.2020
2020 / 77VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında23.6.2020
2020 / 76İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında22.6.2020
2020 / 75E-Defter Olmayan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Hakkında19.6.2020
2020 / 74İthalat Bedellerinin Ödenmesi Hakkında 2020/1 Sayılı Genelgenin Yayımlanması Hakkında19.6.2020
2020 / 73Senetler Karşılığında Yapılacak Reeskont Işlemlerinde Uygulanacak Iskonto Faiz Oranında Değişiklik13.6.2020
2020 / 72Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Hakkında12.6.2020
2020 / 71İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Hakkında12.6.2020
2020 / 702020 Yılı Haziran Ayına İlişkin Vergi Takvimi Hakkında5.6.2020
2020 / 69Serbest (Döviz) Fonları için Stopaj Oranının %15 Olarak Belirlenmesi Hakkında3.6.2020
2020 / 68Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresi Uzatılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında2.6.2020
2020 / 67Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Hakkında2.6.2020
2020 / 66Dahilde İşleme Rejimi Döviz Kullanım Oranlarında Sektör Ayrımının Kaldırılması Hakkında30.5.2020
2020 / 65Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Yayımlanması Hakkında29.5.2020
2020 / 64Binek Otomobil Giderleri, Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması, Ücretlerin Vergilendirilmesi Ve Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Diğer Önemli Düzenlemelere İlişkin Dair 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Yayımlanması Hakkında29.5.2020
2020 / 63Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında28.5.2020
2020 / 62İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında27.5.2020
2020 / 61Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Stopaj Oranının Değiştirilmesi Hakkında25.5.2020
2020 / 60Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan (Kaydi) Altın Alım Satım Işlemleri Kambiyo Işlemi Olarak Değerlendirilmesi Hakkında25.5.2020
2020 / 59Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranının %1'e Çıkarılması Hakkında25.5.2020
2020 / 58Mücbir Sebep Kapsaminda Ödenmeyen SGK Primlerinin Ödendiği Dönemde Giderleştirilebileceği Hakkında22.5.2020
2020 / 572020 Yılı Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Vergi Ödevleri Hakkında22.5.2020
2020 / 56Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğin Yayımlanması Hakkında17.5.2020
2020 / 55Bez (Dokuma/Örme Kumaştan Mamul) Maske İhracatı İzni Hakkında15.5.2020
2020 / 54Sigaralarda Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırılması Hakkında13.5.2020
2020 / 532020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması Hakkında13.5.2020
2020 / 52Bazı Konfeksiyon Yan Sanayi Ürün Gruplarına İlave Gümrük Vergisi Getirilmesi Hakkında12.5.2020
2020 / 51Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Süre Verilmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlanması Hakkında10.5.2020
2020 / 50518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğin Yayımlanması Hakında8.5.2020
2020 / 492020/Mayıs Dönemi Vergi Takvimi Hakkında6.5.2020
2020 / 48Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuzun Yayımlanması Hakkında5.5.2020
2020 / 47Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle Yasal Sürelerin Durdurulmasının 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında30.4.2020
2020 / 46E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu Hakkında30.4.2020
2020 / 45Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de Sona Erecek Olan Sanayi Kapasite Raporlarının Geçerlilik Sürelerinin, 1 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında27.4.2020
2020 / 44Mücbir Sebep Nedeniyle 2019 Yılı Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı Başvurusu Hakkında27.4.2020
2020 / 43BES’e Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.24.4.2020
2020 / 424447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında22.4.2020
2020 / 41Ücretsiz İzne Çıkarılan Çalışanlar için Yeni Kod Tanımlanması Hakkında21.4.2020
2020 / 402020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında21.4.2020
2020 / 3924 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2020/Mart (Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olan Mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında21.4.2020
2020 / 38Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Ve Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında20.4.2020
2020 / 377244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanması Hakkında17.4.2020
2020 / 36Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatılması Hakkında17.4.2020
2020 / 35Kısa Çalışma Döneminin İlk Haftasında, Sigorta Primine Esas Kazanç Ve Sigorta Primine Esas Gün Sayısında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında9.4.2020
2020 / 342020 Yılı Nisan Ayına İlişkin Vergi Takvimi Hakkında8.4.2020
2020 / 33Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerin Durması Hakkında8.4.2020
2020 / 32518 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Yer Aldığı 2020/03 seri nolu Uygulama İç Genelgesinin Yayımlanması Hakkında7.4.2020
2020 / 31COVID19 (Koronavirüs) Salgını Nedeniyle Şirket Genel Kurulları Hakkındaki Alınan Önlemler Hakkında4.4.2020
2020 / 30Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulamasının 01/07/2020 Tarihine Ertelenmesi Hakkında4.4.2020
2020 / 29SGK Primlerinin Ertelenmesi Hakkında2.4.2020
2020 / 28Kısa Çalışma Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında1.4.2020
2020 / 27Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında1.4.2020
2020 / 26Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hakkında31.3.2020
2020 / 25Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına KDV Tevkifatının Uygulanmayacağı Hakkında30.3.2020
2020 / 24TÜBİTAK Tarafından COVID-19 İle Mücadeleye Yönelik KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programi Çağrısı 6 Yayınlanması Hakkında30.3.2020
2020 / 23Bankacılık Sektörünce Açıklanan Finansman Olanakları Ve Destekler Hakkında30.3.2020
2020 / 22Faaliyet Kodu İtibariyle Mücbir Sebep Durumu Sorgulama Ekranının Açılması Hakkında30.3.2020
2020 / 21Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Hakkında27.3.2020
2020 / 20Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında26.3.2020
2020 / 19Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Hakkında25.3.2020
2020 / 18Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hakkında24.3.2020
2020 / 17Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranının, 1/4/2020 Tarihinden 30/6/2020 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanması Hakkında23.3.2020
2020 / 16GEKAP Beyan Dönemlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında23.3.2020
2020 / 15Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama Hakkında19.3.2020
2020 / 14Koronavirüs Salgınına Ilişkin Devreye Sokulacak Tedbirlerden Ekonomik Kararlar Hakkında19.3.2020
2020 / 13Corona (COVİD-19) Virüsü Nedeniyle Yaşanan Ekonomik Sorunlar Karşısında SGK Mevzuatı Açısından İşveren Ve İşçi İlişkilerine İlişkin Öneriler Hakkında18.3.2020
2020 / 12Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verme Ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında17.3.2020
2020 / 11Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Ödemelerde Aranılmasi Zorunlu “Borcu Yoktur” Yazısı İçin Belirlenen Ödeme Ve Azami Borç Tutarının 2.000 TL’den 5.000 TL’ye Yükseltilmesi Hakkında9.3.2020
2020 / 10Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranları Hakkında9.3.2020
2020 / 9Bazı İllerde Üretim Ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Verilen İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresinin 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında6.3.2020
2020 / 8Türkiye’nin Transfer Fiyatlandırmasında OECD Raporlama Standartlarına Geçmesi Hakkında4.3.2020
2020 / 7Bazı Teslimlerde Uygulanan KDV Tevkifat Oranları Değiştirilmesi Hakkında4.3.2020
2020 / 62020 Mart Dönemine İlişkin Vergi Takvimi Hakkında3.3.2020
2020 / 5GEKAP Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatımı Hakkında28.2.2020
2020 / 4GEKAP Hakkında28.2.2020
2020 / 37194 sayılı Kanun Ile Yapılan Değişiklik Hakkında28.2.2020
2020 / 27221 sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler Hakkında28.2.2020
2020 / 1Kanun Yolundan Vazgeçme Hakkında26.2.2020