Vergi Revizyon Denetimi

Vergi Revizyon Denetimi

Vergi revizyonu hizmeti, defter ve belgeler ile beyannamelerin ve bildirimlerin vergi ve muhasebe uygulamalarının yasal mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, hataların zamanında tespiti ve düzeltilmesi ve vergi planlaması araçlarının belirlenmesi süreçlerini içerir. Ayrıca, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler üzerine hazırlanan sirkülerler müşterilerimize gönderilir.

  • Yasal defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında kontrol edilmesi
  • Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ve SGK bildirgelerin kontrol edilmesi
  • Satış ve alış faturaları ile gelir ve gider tahakkuklarının kontrol edilmesi
  • Muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygunluk kontrolü
  • Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin kontrolü
  • Revizyon neticesinde yapılan tespitlerin rapor olarak sunulması